Zasady publikacji

1. Propozycję publikacji może do Redakcji przesłać każda osoba, która co najmniej uzyskała stopień zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych lub nauk pokrewnych (administracja, politologia).

2. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa publicznego (prawo administracyjne, konstytucyjne, publiczne gospodarcze, publiczne międzynarodowe i europejskie, finansowe i podatkowe, karne, nauki historyczno-prawne) lub też podejmować problematykę na styku prawa publicznego i prywatnego. Publikujemy studia, artykuły, glosy, przeglądy orzecznictwa oraz recenzje. Glosy winny dotyczyć orzeczeń nie starszych niż 12 miesięcy od dnia przesłania glosy do publikacji. Recenzje winny dotyczyć opracowań i monografii, które ukazały się nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem recenzji do publikacji.

3. Tekst winien winny być sporządzony w wersji elektronicznej w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku. Szczegółowe wytyczne odnośnie opracowania redakcyjnego tekstu znajdują się w załączniku "KPPubl ZASADY REDAKCJI TEKSTU" w zakładce "Do pobrania".

4. Autor winien podać swoje imię, nazwisko oraz afiliację.

5. Do artykuły należy dołączyć:

- streszczenie nie dłuższe niż ? strony (1200 znaków) w j. polskim,

- streszczenie nie dłuższe niż ? strony (1200 znaków) w j. angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu na j. angielski,

- wykaz słów kluczowych w j. polskim oraz w j. angielskim,

- wykaz bibliografii wykorzystanej przy opracowywaniu tekstu.

6. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji (poczty tradycyjnej i elektronicznej) i kontaktu telefonicznego.

7. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany w innym czasopiśmie ani rozważany do publikacji. Autorzy są w związku z tym proszeni o przesłanie wraz z tekstem stosownego oświadczenia (zob. załącznik "KPPubl OSWIADCZENIE AUTORA" w zakładce "Do pobrania").

8Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie ich przypadki będą wykrywane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Autorzy są w związku z tym proszeni o przesłanie wraz z tekstem stosownego oświadczenia (zob. załącznik "KPPubl OSWIADCZENIE AUTORA" w zakładce "Do pobrania").

9. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu wraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w ?Kwartalniku Prawa Publicznego? w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną oraz jej umieszczeniem w elektronicznych bazach danych, w których jest indeksowany "Kwartalnik Prawa Publicznego".

10. Każdy tekst przechodzi procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 2 miesiące od złożenia tekstu. Po tym terminie autor otrzymuje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Z uwagi na kwartalny cykl publikacji czasopisma czas oczekiwania na publikację może wynieść do 6 miesięcy ? zależnie od charakteru opracowania i kolejki tekstów oczekujących na publikację.

11. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.

12. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.

13. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja polska.

14. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji: m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl, oraz Z-cy Sekretarza Redakcji: m.rzotkiewicz@uksw.edu.pl

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach