Zasady recenzowania/Lista recenzentów

1. Do oceny każdego opracowania nadesłanego do Redakcji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z Redakcją i niepozostających w konflikcie interesów lub zależności służbowej w stosunku do autora.

2. Stosowany model recenzowania to tzw. recenzja obustronnie ślepa (double blind review), zgodnie z którym recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.

3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawnianie; wykaz recenzentów jest podawany do publicznej wiadomości raz w roku na stronie internetowej czasopisma;

4. Recenzent otrzymuje niepublikowane opracowanie, które winien traktować jako poufne do czasu opublikowania; w związku z tym Redakcja prosi recenzentów o nieujawnianie recenzowanych tekstów opracowań, a także nieujawnianie opinii na ich temat oraz niewykorzystywanie wiedzy zdobytej przy okazji recenzji przed publikacją opracowania.

5. Redakcja zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji (zob. załącznik "KPPubl FORMULARZ RECENZJI" w zakładce ?Do pobrania?); recenzja winna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu.

6. Opracowania przeznaczone do recenzji nie zawsze są przesyłane do recenzentów, których obszar zainteresowań badawczych jest identyczny z przedmiotem opracowania; dla dokonania konstruktywnej recenzji nie jest wymagana specjalizacja w dziedzinie, którą porusza nadesłane opracowanie; jeżeli recenzent stoi na stanowisku, że nie jest właściwy do oceny przekazanego do recenzji opracowania, proszony jest o jego niezwłoczne zwrócenie do Redakcji.

7. Ocena tekstu winna być dokonana wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne; krytycyzm mający swoje źródło w uprzedzeniach personalnych, bądź będący wynikiem przekonań światopoglądowych lub politycznych jest niedopuszczalny; jest to szczególnie istotne w obszarze szeroko rozumianego prawa publicznego, w którym istotną rolę, obok perspektywy normatywnej, odgrywa perspektywa ekonomiczna i polityczna.

8. Wszelkie uwagi krytyczne lub negatywne winny być opatrzone wyczerpującym komentarzem; Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych lub formalnych wymagań, w tym pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.

9. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego opracowania; racjonalne i motywowane konkluzje są dla niego wiążące i autor ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst; w przypadku, gdy autor opracowania nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.

10. Jeżeli recenzent podejrzewa, że autor recenzowanego opracowania dopuścił się plagiatu, mógł naruszyć prawa własności intelektualnej osób trzecich, bądź też tekst ma charakter oszczerczy, winien niezwłocznie zawiadomić Redakcję wraz ze wskazaniem podstawy podejrzeń.

11. Przesłanie recenzji do Redakcji w formie elektronicznej (a także odrębnie podpisanej własnoręcznie w formie pisemnej na formularzu recenzji) winno nastąpić w terminie 1 miesiąca od jej otrzymania przez recenzenta.

12. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie; recenzenci otrzymują egzemplarz każdego numeru czasopisma.

 

Zespół recenzentów do numerów 1-4/2016 i 1/2017:

Mateusz Błachucki

Antoni Bojańczyk

Sławomir Godek

Mirosław Granat

Stefan Jarecki

Agata Kosieradzka-Federczyk

Jacek Lang

Grzegorz Sibiga

Paweł Sobczak

Adam Szafrański

Mirosław Pawełczyk

Anna Piszcz

Krzysztof Wójtowicz

Robert Zawłocki

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach