O czasopiśmie

Kwartalnik Prawa Publicznego jest ogólnopolskim czasopismem naukowym, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako prawo służące dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwowej i lokalnej), oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłębienie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin prawa publicznego.

Kwartalnik obejmuje swą formułą następujący zakres problematyki: historię ustroju i prawa publicznego, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, procedurę administracyjną, prawo gospodarcze publiczne, prawo karne, procedurę karną, prawo rolne, prawo ochrony środowiska naturalnego, publicznoprawne aspekty prawa prywatnego, procedury cywilnej i prawa pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne.

Na łamach Kwartalnika publikujemy opracowania o zróżnicowanym charakterze: studia i artykuły, komentarze, glosy, przeglądy orzecznictwa, recenzje i sprawozdania. Zasadniczą część stanowiły będą studia i artykuły. Pierwsze z nich, o objętości ok. 2 arkuszy autorskich, powinny być opracowaniami bardziej teoretycznymi, odnoszącymi się do kwestii (instytucji) natury ogólniejszej. Artykuły, nieprzekraczające ? co do zasady ? jednego arkusza autorskiego, powinny z kolei poruszać zagadnienia szczegółowe. Na łamach Kwartalnika będzie można wydawać także glosy do orzeczeń sądów międzynarodowych (zwłaszcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), sądów polskich oraz sądów zagranicznych, jeżeli wnoszą istotne elementy do rozwoju praw publicznego. Publikujemy także recenzje monografii, nowych lub zasadniczo zmienionych wydań podręczników, a także sprawozdania z doniosłych międzynarodowych i krajowych imprez naukowych z zakresu prawa publicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce ?Zasady publikacji?.

Czasopismo powstało z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jest przy nim afiliowane. Czasopismo znajduje się na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Lista B i posiada obecnie (2014 r.) - 5 pkt.